REGULAMIN

/
REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www.loach.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu
internetowego loach.pl. Zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy
Towarów: a) firmę kurierską; b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem Plac Wolności 2/9, 41-800 Zabrze.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy www.loach.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.loach.pl.
Sprzedawca – Magdalena Piskorz, prowadząca działalność gospodarczą LOACH Magdalena Piskorz, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 4980270264, Plac
Wolności 2/9, 41-800 Zabrze, Polska

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Plac Wolności 2/9, 41-800 Zabrze
2. Adres e-mail: shop@loach.pl
3. Telefon: +48515749506
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Plac Wolności 2/9, 41-800 Zabrze.
5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Plac Wolności 2/9, 41-800 Zabrze.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a) urządzenie z dostępem do Internetu;
b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto
e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za
towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za
zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku
najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji
poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: a) Za pośrednictwem platformy
płatniczej: Przelewy24; b) Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni
roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie
zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa: Rzeczpospolita Polska.
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: a)
za pośrednictwem firmy kurierskiej; b) odbiór Osobisty.
7. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach ustalonych ze Sprzedawcą.
8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we
wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru –
w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z
zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: a) w którym Konsument wszedł w
posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w
posiadanie tego towaru; b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba
trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w
przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno; c)
zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę,
korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą
elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu
Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od
niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym
przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Plac Wolności 2/9, 41-800 Zabrze niezwłocznie, a w każdym
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy
sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
15. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument
również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów
Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania
zamówienia.
16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą
płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c) w
której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e) w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) o dostarczanie
dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; g) w której cena lub
wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i
które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; h) o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na
podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: a)
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; d) żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do
Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt
Sprzedawcy, na adres Plac Wolności 2/9, 41-800 Zabrze.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest
dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z
zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
(RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka
prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej
akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy
o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Regulamin newslettera sklepu
internetowego www.loach.pl

§ 1 DEFINICJE
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od
Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach,
promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy www.loach.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.loach.pl
Usługodawca – Magdalena Piskorz, prowadząca działalność gospodarczą LOACH Magdalena Piskorz, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 4980270264, Plac
Wolności 2/9, 41-800 Zabrze, Polska.
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej
wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę
w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w
przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości
przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca
wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez
Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do
Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na
rzecz Usługobiorcy.
5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości
wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów,
w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail
Usługodawcy.
7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem
wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej
usługi.

§ 3 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres
e-mai: contact@loach.pl.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera
jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z
zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
(RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka
prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako
ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter
lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w
momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie,
przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na
adres e-mail Usługodawcy, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia
w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close